American Society for Testing and Materials

این موسسه که با تلاش بنجامین دادلی در سال ۱۸۹۸ میلادی افتتاح گردید این موسسه بیش از ۱۴۰ صنعت مختلف و به بیش از ۱۲۰۰۰ استاندارد این موسسه در جهان عمل می کنند، کیفیت آزمایش این استاندارد به شکلی می باشد که این استانداردها به کرار در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد .
(BSI –DIN -AFNOR) نیز همانند کلیه استانداردها ASTM می باشد .
ASTM استاندارد به شش گروه تقسیم بندی می باشد :
استانداردهای تصریح : استاندارد های می باشد که بر اساس نیاز مردم تعریف می گردد .
استاندارد روش های آزمایش :استانداردی که بر اساس آزمایش مورد تعریف می گردد .
استانداردهای تمرینی : استانداردی که با توجه به عملیات متوالی نتیجه به صورت یکسان بدست نمی آید .
استاندارد راهنما : استانداردی که با توجه با اطلاعات طبقه بتدی شده مورد استفاده قرار میگیرد .
استاندارد رده بندی : استانداردی که بر اساس اطلاعات طبقه بندی شده که مشابه با آن در یک گروه قرار دارد مورد استفاده قرار میگیرد
استاندارد اصطلاحی: استانداردی که لغات و اصطلاحات دیگر استانداردها را توضیح می دهد

استاندارد های ASTMدانلود
سری Aدانلود
سری Bدانلود
سری Cدانلود
سری Dدانلود